എസ്. എം. സി. എ. യും ബിഡികെ യും ചേർന്ന് മെഗാ രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.