ഫർവാനിയ ആശുപത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയ രക്തബാങ്ക് ആരംഭിച്ചു