കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജവുമായി സഹകരിച്ച് ബിഡികെ കുവൈത്ത് രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.