ദേശീയ ദിനത്തിൽ എൻ ബി ടി സി കുവൈറ്റും, ബിഡികെ യും സംയുക്തമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.