കുവൈത്ത് വിമോചനദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹരിപ്പാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷനും, ബിഡികെ യും രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.