പുണ്യറമദാനിൽ രക്തദാനക്യാമ്പുമായി കെ. കെ. ബി. സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും, കെ. സി. വൈ. എൽ. ഉം, ബിഡികെ യോടൊപ്പം