കെ. കെ. ബി., കെ. സി. വൈ. എൽ., ബിഡികെ സംയുക്ത റമദാൻ രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.