വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ബിഡികെ രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു