ട്രാസ്ക് കുവൈറ്റും ബിഡികെ യും സംയുക്തമായി ചെറിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു