വാലന്റൈൻസ് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസും ബിഡികെ യും രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.