ബിഡികെയും, എം.സി.വൈ.എം. ഉം സംയുക്തമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.