മ്യൂസിക് ബീറ്റ്‌സും – ബി. ഡി .കെ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററും സംയുക്തമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു