അന്തരിച്ച കുവൈറ്റ് അമീർ ഷെയ്ഖ് സബാ അൽ-അഹമദ് അൽ-ജാബർ അൽ-സബയുടെ ദീപ്തസ്മരണയിൽ രക്തദാനക്യാമ്പ് ഇന്ന്