ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്‌സ് കേരള കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ- ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്‌സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു