ബി. ഡി. കെ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ മുൻ പ്രസിഡന്റ്‌ രഘുബാലിന് യാത്രയയപ്പ്‌ നൽകി